Voorwaarden van wavecast.fm

Deze voorwaarden zijn van toepassing

 • het gebruik van deze applicatie, en,
 • enige andere gerelateerde Overeenkomst of juridische relatie met de Eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de relevante specifieke sectie van dit document.

De gebruiker moet dit document zorgvuldig lezen.

Eigenaar contact e-mail: info@wavecast.fm

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op Europese consumenten. Het herroepingsrecht, in het VK ook wel het herroepingsrecht genoemd, wordt in dit document consequent "herroepingsrecht" genoemd.
 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën gebruikers. Bepaalde bepalingen zijn met name mogelijk alleen van toepassing op consumenten of op gebruikers die niet als consument kwalificeren. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke betrokken clausule. Bij afwezigheid van een dergelijke vermelding zijn clausules van toepassing op alle gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven algemeen van toepassing bij het gebruik van deze applicatie.

In specifieke scenario's kunnen afzonderlijke of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn en in dergelijke gevallen worden in dit document aanvullend aangegeven.

Door deze applicatie te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers wat betreft consumenten of zakelijke gebruikers;

Accountregistratie

Om de Service te gebruiken, moeten Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken, en alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier verstrekken.
Als u dit niet doet, zal de service niet beschikbaar zijn.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden zijn gebruikers ook verplicht om wachtwoorden te kiezen die voldoen aan de hoogste normen van kracht die door deze applicatie zijn toegestaan.

Door zich te registreren, gaan gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.
Gebruikers zijn verplicht om de Eigenaar onmiddellijk en ondubbelzinnig op de hoogte te stellen via de contactgegevens in dit document, als ze denken dat hun persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersaccounts, toegangsreferenties of persoonlijke gegevens, is geschonden, onrechtmatig openbaar gemaakt of gestolen.

Voorwaarden voor accountregistratie

Registratie van gebruikersaccounts op deze applicatie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door zich te registreren, stemmen gebruikers ermee in aan dergelijke voorwaarden te voldoen.

 • Accounts die zijn geregistreerd door bots of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 • Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag een gebruikersaccount niet worden gedeeld met andere personen.

Beëindiging van het account

Gebruikers kunnen hun account op elk moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Service door het volgende te doen:

 • Door gebruik te maken van de tools voor het beëindigen van een account in deze applicatie.
 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Account opschorting en verwijdering

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Gebruikersaccounts die hij ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden acht, op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten of te verwijderen.

De opschorting of verwijdering van gebruikersaccounts geeft gebruikers geen recht op enige vordering tot schadevergoeding, schadevergoeding of terugbetaling.

Het opschorten of verwijderen van accounts vanwege oorzaken die aan de gebruiker kunnen worden toegeschreven, ontslaat de gebruiker niet van het betalen van toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Inhoud op deze applicatie

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze Applicatie eigendom van of geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze Applicatie geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om een ​​dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen, onverminderd eventuele wettelijke prerogatieven van gebruikers om hun rechten af ​​te dwingen, worden gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot inhoud op deze applicatie - "Sommige rechten voorbehouden"

Tenzij expliciet vermeld, is het volgende niet van toepassing op inhoud die wordt geleverd door externe licentiegevers en die beschikbaar is op deze Applicatie, zoals bijvoorbeeld handelsmerken, logo's, afbeeldingen en dergelijke van derden:

De intellectuele eigendomsrechten voor inhoud die eigendom is van en geleverd wordt door de Eigenaar worden in licentie gegeven onder de volgende "sommige rechten voorbehouden".

Inhoud geleverd door gebruikers

De Eigenaar staat Gebruikers toe om hun eigen inhoud te uploaden, te delen of aan deze Applicatie te verstrekken.

Door inhoud aan deze Applicatie te leveren, bevestigen Gebruikers dat ze dit wettelijk zijn toegestaan ​​en dat ze geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en / of rechten van derden.

Verdere inzichten met betrekking tot aanvaardbare inhoud zijn te vinden in het gedeelte van deze voorwaarden waarin het aanvaardbare gebruik wordt beschreven.

Rechten met betrekking tot inhoud geleverd door gebruikers

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat zij, door hun eigen inhoud op deze Applicatie te verstrekken, de Eigenaar een niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie verlenen om dergelijke content uitsluitend te verwerken voor de werking en het onderhoud van deze Applicatie zoals contractueel vereist.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zien Gebruikers af van morele rechten in verband met inhoud die zij aan deze Applicatie verstrekken.

Aansprakelijkheid voor verstrekte inhoud

Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken via deze applicatie. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar dergelijke inhoud niet filtert of modereert .

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor om dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, te verwijderen, te blokkeren of te corrigeren en om zonder voorafgaande kennisgeving de geüploade Gebruiker de toegang tot deze Applicatie te weigeren:

 • als een klacht op basis van dergelijke inhoud wordt ontvangen;
 • als een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt ontvangen;
 • in opdracht van een overheidsinstantie; of
 • wanneer de Eigenaar ervan bewust wordt gemaakt dat de inhoud, hoewel toegankelijk via deze Applicatie, een risico kan vormen voor Gebruikers, derden en / of de beschikbaarheid van de Service.

Het verwijderen, blokkeren of corrigeren van inhoud geeft Gebruikers die dergelijke inhoud hebben geleverd of daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op enige vordering tot schadevergoeding, schadevergoeding of terugbetaling.
Gebruikers stemmen ermee in de Eigenaar te vrijwaren van en tegen elke claim en / of schade geleden als gevolg van inhoud die zij hebben verstrekt aan of geleverd via deze Applicatie.

Toegang tot verstrekte inhoud

Inhoud die gebruikers aan deze applicatie leveren, wordt beschikbaar gesteld volgens de criteria die in deze sectie worden beschreven.

Publiek beschikbare inhoud

Inhoud die bedoeld is voor openbare beschikbaarheid wordt automatisch openbaar gemaakt op deze Applicatie bij het uploaden of, naar goeddunken van de Eigenaar, in een later stadium.

Alle persoonlijke gegevens, identificatiegegevens of andere informatie die gebruikers uploaden in verband met dergelijke inhoud (zoals een gebruikers-ID, avatar of bijnaam enz.), Zullen ook verschijnen in verband met de gepubliceerde inhoud.

Privé-inhoud

Privé-inhoud die door gebruikers wordt verstrekt, blijft privé en wordt niet gedeeld met derden of geopend door de eigenaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Gebruikers kunnen (en worden aangemoedigd) deze applicatie te controleren om te zien wie toegang heeft tot de inhoud die ze aanbieden.

Toegang tot externe bronnen

Via deze applicatie hebben gebruikers mogelijk toegang tot externe bronnen van derden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op door derden verstrekte bronnen, met inbegrip van die welke van toepassing zijn op elke mogelijke toekenning van rechten op inhoud, vloeien voort uit de voorwaarden van elk van deze derden of, bij gebreke daarvan, het toepasselijke wettelijke recht.

Acceptabel gebruik

Deze applicatie en de service mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van wat ze voorzien, onder deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en / of de Dienst geen toepasselijke wet, regelgeving of rechten van derden schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, waaronder het weigeren van toegang van Gebruikers tot deze Applicatie of de Dienst, het beëindigen van contracten, het melden van wangedrag dat via deze Applicatie of de Dienst is uitgevoerd aan de bevoegde autoriteiten - zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten - wanneer wordt vermoed dat gebruikers in strijd zijn met wetten, voorschriften, rechten van derden en / of deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot, door deel te nemen aan een van de volgende activiteiten:

Voer beperkingen uit

 • zich voordoen als mogelijke voorwaarden of vereisten voor toegang tot deze Applicatie en / of het gebruik van de Services, zoals bijvoorbeeld volwassen zijn volgens de wet of kwalificeren als Consument;
 • hun identiteit te verbergen of de identiteit van iemand anders te stelen of te doen alsof ze een derde partij zijn of vertegenwoordigen, indien dit niet is toegestaan ​​door een dergelijke derde partij;
 • manipulatie van identificatiegegevens om de oorsprong van hun berichten of van de geplaatste inhoud te verhullen of anderszins te verbergen;
 • het belasteren, misbruiken, lastigvallen, gebruik maken van bedreigende praktijken, het op andere wijze bedreigen of schenden van de wettelijke rechten van anderen;
 • het promoten van activiteiten die het leven van de gebruiker of het leven van een andere gebruiker in gevaar kunnen brengen of tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, zelfmoordbedreigingen of -aanzetten, opzettelijk fysiek trauma, het gebruik van illegale drugs of overmatig drinken. In geen geval mag een Gebruiker inhoud plaatsen die reclame maakt voor en / of aanmoedigt en / of zelfdestructief of gewelddadig gedrag vertoont in deze Applicatie;
 • het onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van deze applicatie, inclusief de services of een netwerk dat is verbonden met de website, noch het overtreden van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op deze applicatie, inclusief de services of elk netwerk dat is verbonden met deze applicatie;
 • het installeren, insluiten, uploaden of anderszins opnemen van malware in of via deze Applicatie;
 • het gebruik van deze applicatie of de technische infrastructuur op een beledigende, buitensporige of anderszins ongepaste manier (bijvoorbeeld: voor spamdoeleinden);
 • pogingen om de technische infrastructuur te verstoren of ermee te knoeien op een manier die deze Applicatie of de Dienst schaadt of een buitensporige last legt;

Schrapen

 • het nemen van een geautomatiseerd proces voor het extraheren, oogsten of schrapen van informatie, gegevens en / of inhoud uit deze Applicatie en alle daarmee verband houdende digitale eigendommen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Eigenaar;

Inhoudsbeperkingen

 • het verspreiden of publiceren van inhoud die onwettig, obsceen, onwettig, smadelijk of ongepast is;
 • het publiceren van inhoud die, direct of indirect, haat, racisme, discriminatie, pornografie, geweld promoot;
 • het verspreiden of publiceren van inhoud die vals is of een ongerechtvaardigd alarm kan veroorzaken;
 • het gebruik van deze Applicatie voor het publiceren, verspreiden of anderszins aanbieden van inhoud die beschermd is door intellectuele eigendomswetten, inclusief maar niet beperkt tot octrooirecht, handelsmerk of auteursrecht, onrechtmatig en zonder de toestemming van de legitieme rechthebbende;
 • deze applicatie gebruiken om andere inhoud te publiceren, verspreiden of anderszins beschikbaar te maken die inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot staats-, militaire, handels- of beroepsgeheimen en persoonsgegevens;
 • het publiceren van inhoud of het uitvoeren van activiteiten die de integriteit van deze Applicatie of de ervaring of apparaten van een andere Gebruiker verstoren, onderbreken, schaden of anderszins schenden. Dergelijke activiteiten omvatten: spammen, verspreiden van ongeautoriseerde advertenties, phishing, oplichting van anderen, verspreiding van malware of virussen enz .;

Gebruikersbescherming

 • misbruik maken van een account dat door een andere gebruiker wordt gebruikt;
 • het verzamelen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot hun e-mailadressen of contactgegevens, door de privacy-instelling van de accounts van andere gebruikers op deze applicatie te omzeilen of op een andere manier;
 • het gebruiken van informatie met betrekking tot andere gebruikers, inclusief persoonlijke of contactgegevens, voor andere doeleinden dan waarvoor deze applicatie is bedoeld;

Softwarelicentie

Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten en alle andere exclusieve rechten op software of technische applicaties die zijn ingebed in of verband houden met deze applicatie zijn eigendom van de eigenaar en / of zijn licentiegevers.

Onder voorbehoud van de naleving door gebruikers en niettegenstaande enige afwijkende bepaling van deze voorwaarden, verleent de eigenaar gebruikers alleen een herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de software en / of andere technische middelen die in de service zijn ingebed te gebruiken. binnen het toepassingsgebied en voor de doeleinden van deze Applicatie en de aangeboden Service.

Deze licentie verleent gebruikers geen rechten op toegang, gebruik of openbaarmaking van de originele broncode. Alle technieken, algoritmen en procedures in de software en alle bijbehorende documentatie zijn het enige eigendom van de Eigenaar of diens licentiegevers.

Alle rechten en licentieverlening aan gebruikers worden onmiddellijk beëindigd bij beëindiging of afloop van de overeenkomst.

VERKOOPVOORWAARDEN

Betaalde producten

Sommige producten die in deze applicatie worden aangeboden, als onderdeel van de service, worden geleverd tegen betaling.

De vergoedingen, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van dergelijke producten worden hieronder en in de speciale secties van deze applicatie beschreven.

Productomschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van producten worden beschreven in de respectievelijke secties van deze applicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten op deze Applicatie technisch met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden gepresenteerd, is de weergave op deze Applicatie op welke manier dan ook (inclusief, in voorkomend geval, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) alleen ter referentie en impliceert geen garantie met betrekking tot de kenmerken van het gekochte product.

De kenmerken van het gekozen product worden tijdens het aankoopproces uiteengezet.

Betaalproces

Alle stappen die worden genomen vanaf het kiezen van een product tot het indienen van bestellingen, maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat deze stappen:

 • Gebruikers moeten het gewenste product kiezen en hun aankoopselectie verifiëren.
 • Na de informatie te hebben bekeken die is weergegeven in de aankoopselectie, kunnen gebruikers de bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Bestelling indienen

Wanneer de gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • Het plaatsen van een bestelling bepaalt de contractsluiting en creëert daarom voor de gebruiker de verplichting om de prijs, belastingen en eventuele verdere vergoedingen en kosten te betalen, zoals gespecificeerd op de bestelpagina.
 • In het geval dat het gekochte product actieve input van de gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of speciale wensen, creëert de orderinzending een verplichting voor de gebruiker om dienovereenkomstig mee te werken.
 • Bij het indienen van de bestelling ontvangen gebruikers een ontvangstbevestiging waarin wordt bevestigd dat de bestelling is ontvangen.

Alle meldingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden voor dergelijke doeleinden naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd.

Prijzen

Gebruikers worden tijdens het aankoopproces en voordat ze een bestelling plaatsen geïnformeerd over eventuele vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele verzendkosten) die in rekening worden gebracht.

Prijzen op deze applicatie worden weergegeven:

 • exclusief of inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en kosten, afhankelijk van de sectie die de gebruiker doorbladert.

Betaalmethoden

Informatie over geaccepteerde betaalmethoden wordt tijdens het aankoopproces beschikbaar gesteld.

Sommige betaalmethoden zijn mogelijk alleen beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of kosten. In dergelijke gevallen kunt u gerelateerde informatie vinden in de speciale sectie van deze applicatie.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via services van derden. Daarom verzamelt deze Applicatie geen betalingsinformatie - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt pas een melding als de betaling succesvol is afgerond.

Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling te vervullen. Eventuele kosten of vergoedingen als gevolg van de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de gebruiker.

Behoud van gebruiksrechten

Gebruikers verwerven geen rechten om het gekochte product te gebruiken totdat de totale aankoopprijs door de eigenaar is ontvangen.

Levering

Prestaties van diensten

De gekochte service wordt uitgevoerd of beschikbaar gesteld binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in deze Applicatie of zoals gecommuniceerd vóór de orderinzending.

Contractduur

Proefperiode

Gebruikers hebben de mogelijkheid om deze applicatie of geselecteerde producten gedurende een beperkte en niet-verlengbare proefperiode kosteloos te testen. Sommige kenmerken of functies van deze applicatie zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers tijdens de proefperiode.
Verdere voorwaarden die van toepassing zijn op de proefperiode, inclusief de duur ervan, worden gespecificeerd in deze aanvraag.

De proefperiode wordt automatisch omgezet in het equivalent betaalde product, tenzij de gebruiker de aankoop annuleert voordat de proefperiode is verstreken.

Abonnementen

Met abonnementen kunnen gebruikers een product gedurende een bepaalde periode continu of regelmatig ontvangen.

Betaalde abonnementen beginnen op de dag dat de betaling door de Eigenaar is ontvangen.

Om abonnementen te behouden, moeten gebruikers de vereiste terugkerende vergoeding tijdig betalen. Als u dit niet doet, kan de service worden onderbroken.

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kan de Gebruiker in aanmerking komen om het contract binnen de hieronder gespecificeerde periode (in het algemeen 14 dagen) op te zeggen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Gebruikers kunnen meer leren over de opnamevoorwaarden in deze sectie.

Voor wie geldt het herroepingsrecht

Tenzij hieronder een toepasselijke uitzondering wordt vermeld, krijgen gebruikers die Europese consumenten zijn een wettelijk annuleringsrecht volgens EU-regels, om zich om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging terug te trekken uit online afgesloten overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) binnen de gespecificeerde periode die op hun geval van toepassing is.

Gebruikers die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen niet profiteren van de rechten die in deze sectie worden beschreven.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, moeten gebruikers de eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen van hun voornemen om zich uit het contract terug te trekken.

Hiertoe kunnen gebruikers het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het gedeelte "definities" van dit document. Het staat gebruikers echter vrij om hun voornemen om zich uit het contract terug te trekken kenbaar te maken door op een andere geschikte manier een ondubbelzinnige verklaring af te leggen. Om de deadline te halen waarbinnen ze dit recht kunnen uitoefenen, moeten gebruikers de herroepingskennisgeving verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

Wanneer verloopt de herroepingstermijn?

 • Bij de aankoop van een dienst verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag dat het contract is aangegaan, tenzij de gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.
 • In geval van aankoop van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd , verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop het contract is aangegaan, tenzij de gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

Gevolgen van intrekking

Gebruikers die zich correct terugtrekken uit een contract, worden door de eigenaar terugbetaald voor alle betalingen aan de eigenaar, inclusief eventuele betalingen voor de bezorgkosten.

Eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een bepaalde bezorgmethode anders dan het goedkoopste type standaard bezorging aangeboden door de Eigenaar, worden niet vergoed.

Een dergelijke terugbetaling zal zonder onnodige vertraging plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gebracht van het besluit van de Gebruiker om het contract op te zeggen. Tenzij anders overeengekomen met de gebruiker, vindt de terugbetaling plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verwerkt. In ieder geval zal de Gebruiker geen kosten of vergoedingen oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

... bij de aankoop van diensten

Indien een gebruiker het herroepingsrecht uitoefent nadat hij heeft verzocht dat de dienst wordt uitgevoerd voordat de herroepingstermijn is verstreken, zal de gebruiker aan de eigenaar een bedrag betalen dat in verhouding staat tot het geleverde onderdeel van de dienst.

Een dergelijke betaling wordt berekend op basis van de contractueel overeengekomen vergoeding en is evenredig met het geleverde deel van de dienst tot het moment dat de gebruiker zich terugtrekt, vergeleken met de volledige dekking van het contract.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen afstand

Indien de Eigenaar geen recht of bepaling onder deze Voorwaarden doet gelden, betekent dit niet dat hij afstand doet van een dergelijk recht of deze bepaling. Geen enkele afstandsverklaring wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke termijn of een andere termijn.

Serviceonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij hij de Gebruikers op de juiste manier informeert.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Als de service wordt beëindigd, zal de eigenaar samenwerken met gebruikers om hen in staat te stellen persoonlijke gegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Dienst mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals "overmacht" (bijv. Arbeidsacties, infrastructurele storingen of stroomuitval enz.).

Service doorverkopen

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Applicatie en van zijn Service reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, rechtstreeks of via een legitiem wederverkoopprogramma verleend.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun persoonlijke gegevens, kunnen gebruikers het privacybeleid van deze applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd de meer specifieke bepaling van deze voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en modelrechten met betrekking tot deze applicatie het exclusieve eigendom van de eigenaar of diens licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken - nominaal of figuurlijk - en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die verschijnen in verband met deze Applicatie zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan op de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker naar behoren informeren over deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen hebben alleen invloed op de relatie met de gebruiker voor de toekomst.

Het voortgezette gebruik van de service betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Als gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de service. Als u de herziene voorwaarden niet accepteert, kunt u beide partijen het recht geven de overeenkomst te beëindigen.

De toepasselijke vorige versie regelt de relatie voordat de gebruiker deze accepteert. De gebruiker kan elke eerdere versie van de eigenaar verkrijgen.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Overdracht van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om enige of alle rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze applicatie moet worden verzonden met gebruikmaking van de contactgegevens vermeld in dit document.

Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze voorwaarden worden geacht of ongeldig of niet-afdwingbaar worden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden geacht, zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te vinden over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij ze de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen vervangen.
Indien dit niet gebeurt, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien toegestaan ​​of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het voorgaande, zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een ​​bepaalde bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, niet de gehele overeenkomst ongeldig maken, tenzij de afgesplitste bepalingen essentieel zijn voor de overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen niet zouden zijn aangegaan het contract als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door de wet van de plaats waar de eigenaar is gevestigd, zoals bekendgemaakt in het relevante gedeelte van dit document, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten.

Uitzondering voor Europese consumenten

Ongeacht het bovenstaande geldt dat als de gebruiker kwalificeert als een Europese consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere consumentenbeschermingsnorm, dergelijke hogere normen prevaleren.

Bevoegde rechtbank

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over enige controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in het relevante gedeelte van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op gebruikers die kwalificeren als Europese consumenten, noch op consumenten gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Oplossing van geschillen

Minnelijke geschillenbeslechting

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar, die zal proberen deze in der minne op te lossen.

Hoewel het recht van gebruikers om juridische stappen te ondernemen altijd onaangetast blijft, worden gebruikers in geval van enige controverse over het gebruik van deze applicatie of de dienst vriendelijk verzocht contact op te nemen met de eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de details van de gerelateerde bestelling, aankoop of account indienen op het e-mailadres van de eigenaar dat in dit document is gespecificeerd.

De Eigenaar behandelt de klacht zonder onnodige vertraging en binnen 21 dagen na ontvangst.

Online geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform opgericht voor alternatieve geschillenbeslechting dat een buitengerechtelijke methode mogelijk maakt voor het oplossen van geschillen die verband houden met en voortvloeien uit online verkoop- en servicecontracten.

Als gevolg hiervan kan elke Europese consument een dergelijk platform gebruiken voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit online gesloten contracten. Het platform is beschikbaar via de volgende link .

Definities en juridische verwijzingen

Deze applicatie (of deze applicatie)

De eigenschap die de levering van de dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de eigenaar en de gebruiker, beheerst door deze voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke gebruiker die niet in aanmerking komt als consument.

Europees (of Europa)

Is van toepassing wanneer een gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel binnen de EU heeft, ongeacht nationaliteit.

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso (o) n (en) of rechtspersoon aan die deze Applicatie en / of de Dienst aan Gebruikers levert.

Product

Een goed of dienst die via deze Applicatie kan worden gekocht, zoals bijvoorbeeld fysieke goederen, digitale bestanden, software, boekingsdiensten enz.

De verkoop van producten kan deel uitmaken van de service.

Onderhoud

De service die door deze applicatie wordt geleverd, zoals beschreven in deze voorwaarden en in deze applicatie.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze applicatie en / of de service zoals beschreven in dit document, inclusief andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of u)

Geeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze applicatie gebruikt.

Klant

Elke gebruiker die kwalificeert als een natuurlijke persoon die toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden buiten hun vak, bedrijf, ambacht of beroep.